CHƯƠNG TRÌNH NHỊN KHÔ 3 NGÀY

CHƯƠNG TRÌNH NHỊN KHÔ 3 NGÀY

Tập trung tại khách sạn để nhịn khô => Chỉ tính chi phí khách sạn, nhân sự hỗ trợ, chi phí xả nhịn và ăn nhẹ trước khi về.

quanlyCHƯƠNG TRÌNH NHỊN KHÔ 3 NGÀY